BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP

BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP

Vi du co ban

Power Point Mẫu

CÁC HÀM TRONG EXCEL VÀ CÁCH SỬ DỤNG

BÀI TẬP EXCEL TỔNG HỢP

26 BAI THUC HANH EXCEL DANH CHO KE TOAN CO BAN

20+ bài tập Excel từ cơ bản tới nâng cao

30 BÀI TẬP EXCEL

BANG CHAM CONG

1. Bài thực hành các phép toán cộng trừ nhân chia

File Thực Hành Các Phép Toán

2. Bài thực hành biểu đồ

File Thực Hành Biểu Đồ

3. Các Hàm Thống Kê Sum – Min – Max – Average – Count – Countif – Sumif

Bài Tập Thực Hành Các Hàm Thống Kê

4. Các Hàm Ngày Tháng – Thời Gian

Hàm Ngày Tháng Thời Gian

5. Hàm xử lý chuỗi Left – Right – Mid – Value

Ham-xu-ly-chuoi

6. Hàm Điều Kiện IF Và Các Biểu Thức So Sánh

Ham-IF

7. Hàm tìm kiếm tra cứu Vlookup – Hlookup

Ex_Vid – Vlookup – Hlookup

8. Định Dạng – Lọc – Sắp Xếp – Trích Rút dữ liệu

Dinh-Dang-Loc-va-Sap-Xep

9. Hàm Sumif Hàm Countif

Ex_Sumif Countif

10. Hàm Dmax – Dmin – Daverage – Dcount

Database Dcount Dsum Daverage Dmax Dmin

11. DATAVALIDATION

datavalidation

12. Định Dạng Dữ Liệu Format Cell

Formatting du lieu

13. Định Dạng Có Điều Kiện Conditional Formating

CONDITIONAL FORMATING

14. TÁCH NỐI DỮ LIỆU TRONG EXCEL

Tach Noi Du Lieu Trong Excel

15. Hàm INDEX và hàm MATCH

Ex_Vid_49 – Match

Ex_Vid_50 – Index

16. Pivot Table

Pivot table

17. Hàm INT – MOD -QUOTIENT- ROUND – RANK

INT-MOD-QUOTIENT-ROUND-RANK

18. Hàm NETWORKDAYS – Netwworkdays.INTL

19. Hàm EOMONTH và cách sử dụng

20. Thủ Thuật Xử Lý Dữ Liệu

Thu Thuat Xu Ly Du Lieu Trong Excel

21. CÁC THÔNG BÁO LỖI VÀ HÀM IFERROR

Ex_Vid_46 – IFError

22. SUBTOTAL TRONG EXCEL

Subtotal trong Excel

Tạo Bảng Table Trong Excel

Cách Sử Dụng GO TO SPECIAL Trong Excel

Sử Dụng Tính Năng Paste Special Trong Excel

Hướng Dẫn Sử Dụng Pivot Table

THAM KHẢO THÊM MỘT SỐ HÀM

Ex_Vid_20 – ODD

Ex_Vid_36 – Concatenate

Ex_Vid_37 – Extract

Ex_Vid_28 – Rand

Ex_Vid_27 – Sqrt

Ex_Vid_26 – Product

Ex_Vid_24 – Fact

Ex_Vid_22 – Power

Ex_Vid_23 – Combin

Ex_Vid_21 – Even

Ex_Vid_46 – IFError

Ex_Vid_44 – Iserror

Ex_Vid_42 – Replace_Trim

Ex_Vid_41 – Find_Search_Subtitute

Ex_Vid_40 – Lower_Upper_Proper

Ôn tập 1

Bài viết liên quan

0986.751.698